Details

Product condition

used

Selling Type

offering

Product Price Type

negotiable

Description

Ky botim i katërt, i rishikuar, i zgjeruar, dhe tashmë i përditësuar krejtësisht, jo vetëm që ofron bazat teorike dhe dijet më përfaqësuese në këtë lëndë, por trajton edhe rrymat dhe çështjet më bashkëkohore që ushtrojnë ndikimin e tyre në këtë fushë. I shkruar në stilin e qartë dhe të kuptueshëm karakterizues të Cotin Marsh-it, libri përvijon anët e forta dhe të dobëta, si dhe kundërshtitë që janë krijuar në lidhje me konceptet më kryesore të kurrikulumit, ndër të cilat: • planiftkimi dhe zhvittimi i kurrikuturnit • menaxhimi i kurrikutumit • këndvështrimet e mësimdhënies • përfshirja bashkëpunuese në kurrikulumit • ideologjia e kurrikulumit ,

Buyers Review

Communication

Product / service quality

How was your experience with migenadanushi30

Newsletter